Správa a údržba nemovitostí

Vážení klienti,

v souvislosti s poskytováním služeb naší společností a zkušenostmi se správou majetku pro interní investory jsme se rozhodli nabízet tyto služby i široké veřejnosti.

Správní činnost zajišťovaná naší společností pokrývá administrativní, technické, právní, účetní i daňové aspekty této služby. Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly stavu majetku, revize zařízení, pasportizace majetku, správa dlužných plateb za nájemné a služby, zastupování ve správních, stavebních a soudních řízeních v souvislosti se správou majetku. Součástí správních služeb je i organizování výběrových řízení na pronájem prázdných bytových i nebytových prostor, profesionální výběr stavebních firem pro plánované opravy a úpravy spravovaného majetku a 24 hodinová havarijní služba.

Naši specialisté ve výše uvedených oblastech Vás rádi zbaví všech povinností při správě Vašich objektů a sami zajistí veškeré úkony, související s touto činností. Náš tým disponuje vysoce kvalifikovanými techniky, právníky, ekonomy a stavebníky, kteří ve vzájemné koordinaci zajistí veškeré správní činnosti na vysoké odborné úrovni.

Naším cílem je plná spokojenost vlastníků nemovitostí, založená na vzájemné důvěře, odborných službách, rychlém, věcném a osobním přístupu k dané problematice a včasném řešení případných problémů.

______________________________________________________________________________________

Správa a údržba

Předměty činnosti

I. Technická správa

 1. Pasportizace
 2. Média
 3. Havarijní služba
 4. Úklid
 5. Dokumentace
 6. Revize
 7. Opravy

II. Ekonomické služby

 1. Ekonomicko správní činnost
 2. Vedení účetnictví pro právnickou osobu
 3. Vedení účetnictví pro fyzickou osobu

III. Právní a realitní služby

 1. Právní služby

I. Technická správa

1) Pasportizace

 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků

2) Média

 • smluvní zajištění dodávek médií v rámci služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti - el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • vedení evidence vodoměrů
 • zajištění odpočtů měřidel spotřeby teplé užitkové vody, studené vody, případně jiných měřidel pro účely vyúčtování
 • vypracování energetického plánu za účelem úspory elektrické energie

3) Havarijní služba

 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech - voda, kanalizace, plyn, elektro

4) Úklid

 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor bytových a nebytových objektů a chodníků přiléhajících k nim, včetně údržby zeleně na souvisejících pozemcích

5) Dokumentace

 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • vedení a archivace majetkoprávní a stavebně technických dokumentací spravovaných nemovitostí
 • vedení a archivace veškerých podkladů, dokumentující nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem nebo jejich částem

6) Revize

 • zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • revize (zpracování plánu revizí, včetně zajištění sledování a fyzického provádění pravidelných prohlídek a testů)
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany a BOZP

7) Opravy

 • pravidelná kontrola stavu nemovitosti
 • roční vyhodnocení stavebně technického stavu svěřených nemovitostí a vypracování věcného plánu rozvoje, údržby a oprav jehož součástí je návrh finančního plánu na pokrytí nákladů na opravy a údržbu
 • zajištění a odstranění drobných oprav, poruch a údržby domů, bytů a nebytových prostor
 • následná kontrola provedených oprav
 • předkládání stanovisek majiteli nemovitosti k vyžádaným opravám v bytě ze strany nájemce
 • zajištění velkých rekonstrukcí, výstaveb či nástaveb
 • zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, statické posudky, odhady a následné odborné vyhodnocení stavu
 • zajišťujeme výběrové řízení na stavební firmy, dodavatele a investory (vše veřejně na webových stránkách)
 • vedení dokumentace provedených oprav a sledování záručních dob
 • spolupráce na případných reklamacích
 • spolupráce případně zastoupení majitele nemovitosti v jednání se stavebními úřady ve věcech oprav nemovitosti

II. Ekonomické služby

1) Ekonomicko správní činnost

 • evidence nákladů na provoz a správu objektu a jejich úhrada
 • zprávy o činnosti správce
 • roční vyúčtování záloh a jeho distribuce
 • řešení reklamací k ročnímu vyúčtování záloh

2) Vedení účetnictví pro právnickou osobu

 • vystavování převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí
 • zaúčtování prověřených účetních dokladů v určené účetní soustavě
 • po skončení roku sestavení účetní uzávěrky a předání veškerých účetních dokladů
 • vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku

3) Vedení účetnictví pro fyzickou osobu

 • vystavování pokladních dokladů
 • vystavování vydaných faktur
 • zpracování přiznání daně z nemovitostí
 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování podkladů pro úvěr

4) Zpracování podkladů pro vyřízení dotací

III. Zajištění právních a realitních služeb

1) Právní služby

 • zajištění právních porad souvisejících s vymáháním dluhů za vlastníky na úhradách do fondu oprav a za služby
 • zajištění právního postupu při oddlužení nemovitosti v exekuci
 • zajištění výmazu zástavních práv a věcných břemen na nemovitostech
 • smluvní zajištění vymáhání dluhů
 • dohody na splátkách, zajištění přípravy žalob
 • zajištění vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o užívání bytu a nebytových prostor
 • zajištění vypracování smlouvy o věcných břemenech
 • výběrové řízení a uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 • zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží za tržní ceny
 • zajištění prodeje domu, bytu, nebytových prostor i pozemků
 • smluvní zajištění ostrahy objektu , případně recepční služby
 • zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu
 • odborné konzultace o investičních příležitostech spravované nemovitosti
 • poskytování návrhu na tržní ceny pronajatých, podnajatých bytů a neb.prostor ve spravované nemovitosti