Etický kodex

I. Úvodní ustanovení

Etický kodex společnosti SANZ GROUP CZECH, s.r.o. (dále jen „společnost) upravuje etická pravidla chování a jednání pracovníků i celé společnosti, a to uvnitř společnosti i ve vztahu k zákazníkům, obchodním partnerům a veřejnosti (dále jen „zákazník").

II. Základní pravidla

 1. Společnost nabízí a provádí pouze činnosti a služby v souladu se svými odbornými kompetencemi, znalostmi a zkušenostmi.
 2. Pracovníci společnosti i externí spolupracovníci, kteří vystupují a jednají za společnost, případně kteří pro společnost dodavatelsky zajišťují práce a služby (dále jen „pracovník"), jsou povinní jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy a vystupovat slušně, na vysoké odborné výši a objektivně.

III. Vztah k obchodním partnerům

 1. Společnost plní své závazky ve stanovených lhůtách, toto se týká zejména platebních podmínek. Zásadně nezdržujeme platby, totéž však vyžadujeme od svých obchodních partnerů.
 2. Podání ruky a naše slovo má minimálně stejnou hodnotu jako sebelepší smlouva.
 3. Veškeré spory s našimi obchodními partnery se snažíme v maximální míře vyřešit dohodou obou stran.
 4. Dobré jméno společnosti je na prvním místě. Podle toho jednáme, chováme se a vystupujeme.

IV. Vztah k zákazníkům

Společnost provádí, vyvíjí a zdokonaluje svou činnost tak, aby byly uspokojeny současné, budoucí i očekávané potřeby zákazníků. V této souvislosti pracovníci společnosti zejména:

 • dbají na udržení dobrého jména společnosti a jednají se zákazníky tak, aby byli vnímání jako součást celé společnosti,
 • respektují oprávněné zájmy a požadavky zákazníků, se zákazníky jednají vždy vstřícně, otevřeně, korektně, slušně a s náležitou odborností,
 • poskytuje zákazníkům úplné, pravdivé a srozumitelné informace, týkající se odborného vztahu společnosti k zákazníkovi,
 • zachovávají mlčenlivost o záležitostech společnosti a zákazníků, o nichž se dozvi při své pracovní činnosti,
 • nepřijímají od zákazníků či jiných subjektů finanční částky, cennosti či dary nad rámec stanovených a smluvně dohodnutých podmínek,
 • podání ruky a naše slovo má minimálně stejnou váhu jako sebelepší smlouva.

V. Vztah pracovníků ke společnosti

 1. Pracovníci plní své pracovní povinnosti a zadané úkoly vždy odpovědně, svědomitě, kvalitně, včas a s náležitou odbornou péči.
 2. Pracovníci jsou iniciativní a pracují vždy řádně podle svých sil, znalosti a schopnosti.
 3. Pracovníci při svém vystupování a jednání hájí zájmy společnosti, prosazují její záměry, cíle, obchodní strategii a dbají na dobré jméno společnosti.
 4. Pracovníci se vyvarují všech činnosti a osobních aktivit, které by byly v konfliktu se zájmy společnosti.
 5. Své schopnosti, dovednosti a odbornost pracovníci soustavně rozvíjejí a zdokonalují.
 6. Vybavení, pracovní pomůcky a nástroje, které jsou v majetku společnosti, užívají pracovníci výhradně k dosažení stanovených účelů a cílů, chrání je před zneužitím, poškozením, ztrátou. Odcizením či zničením.

VI. Vzájemné vztahy mezi pracovníky

 1. Pracovníci mezi sebou aktivně a efektivně komunikují a spolupracují při řešení pracovních úkolů v zájmu celé společnosti.
 2. Pracovníci se vzájemně informují o všem, co může mít vliv na kvalitu a úspěšnost každého jednotlivce i práce celého kolektivu.
 3. Pracovníci respektují znalosti, zkušenosti a názory svých spolupracovníků. V případě rozdílnosti názorů tuto vyjadřují na vhodném místě a vhodným způsobem tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů společnosti.
 4. Pracovníci upřednostňují systém týmové práce před separátním a individuálním řešením problematik.
 5. Zásadami jednání mezi pracovníky musejí být kolegialita, slušnost a vzájemná tolerance.

VII. Vztah společnosti k pracovníkům

Představitelé společnosti ve vztahu k pracovníkům jsou – ředitel a výkonný ředitel společnosti, jakož i jednotliví vedoucí pracovníci společnosti v působivosti řízených organizačních celků. Představitelé společnosti ve vztahu k pracovníkům zejména:

 • vytvářejí příznivé pracovní podmínky a respektují oprávněné zájmy a požadavky pracovníků,
 • informují pracovníky o zaměření, cílech a strategii společnosti
 • řídí, kontrolují a pravidelně hodnotí pracovníky, jejich vztah k práci, pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento etický kodex je závazný pro všechny pracovníky a spolupracovníky společnosti.
 2. Seznámení všech pracovníků společnosti s tímto etickým kodexem zajistí představitelé společnosti, a to včetně informací o nezbytnosti dodržování stanovených zásad a o možnostech důsledků v případě jejjich porušování.